แก้พิษไข้ด้วยดอกชบา

ชบา เป็นไม้พุ่ม สูงประมาณ 2-3 เมตร ลำต้นมียางเหนียว ใบเดี่ยวสีเขียวอมแดงขอบหยัก ผิวใบเรียบและมัน ลักษณะใบรูปรีปลายแปลม มีดอกขนาดใหญ่ แต่ละพันธุ์มีสีแตกต่างกัน เช่น ชมพู เหลือง และแดง เป็นไม้พันธุ์พื้นเมืองเขตร้อน ชอบสภาพภูมิอากาศร้อนชื้น นิยมขยายพันธุ์ด้วยการปักชำมากกว่าเพาะพันธุ์ด้วยเมล็ด เจริญเติบโตได้ดีในดินร่วน หรือดินร่วนปนทราย Continue reading “แก้พิษไข้ด้วยดอกชบา”